اﻓﺘﺘﺎح ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﺳﮏ در ﻣﻬﻤﺎﻧﺸﻬﺮ ﺗﺮﺑﺖ ﺟﺎم

به گزارش مالزی ارزان، یک ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﺎﺳﮏ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﺧﯿﺮﯾﻦ و ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ اداره ﮐﻞ اﺗﺒﺎع و ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی در ﺗﺮﺑﺖ ﺟﺎم اﻓﺘﺘﺎح شد.

اﻓﺘﺘﺎح ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﺳﮏ در ﻣﻬﻤﺎﻧﺸﻬﺮ ﺗﺮﺑﺖ ﺟﺎم

ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ اداره اﻣﻮر اﺗﺒﺎع و ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی در گفت و گو با خبرنگار از ، ﮔﻔﺖ: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ که در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ اﯾﻦ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی با 147 ﭘﺎﯾﻪ ﭼﺮخ در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﺳﮏ در ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﺖ.

او اداﻣﻪ داد: اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺮﺑﺖ ﺟﺎم داﯾﺮ ﺷﺪه و اﯾﻦ واﺣﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﺳﮏ اختصاص یافته است، اﻣﯿﺪ دارﯾﻢ ﮐﻪ روزاﻧﻪ ﺑﯿﺶ از 50 ﻫﺰار ﻣﺎﺳﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ و به دﺳﺖ ﻣﺮدم برسد.

ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ اداره اﻣﻮر اﺗﺒﺎع و ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی گفت: ﺑﺎ راه اﻧﺪازی اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺗﺮﺑﺖ ﺟﺎم، ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎد، ﺑﺎﺧﺮز و ﺗﺎﯾﺒﺎد ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم//ی. ج

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
انتشار: 22 اردیبهشت 1399 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: malaysianet65.ir شناسه مطلب: 98

به "اﻓﺘﺘﺎح ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﺳﮏ در ﻣﻬﻤﺎﻧﺸﻬﺮ ﺗﺮﺑﺖ ﺟﺎم" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "اﻓﺘﺘﺎح ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﺳﮏ در ﻣﻬﻤﺎﻧﺸﻬﺮ ﺗﺮﺑﺖ ﺟﺎم"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید