تعبیر دیدن گربه در خواب

به گزارش مالزی ارزان، به گفته کارل گوستاو یونگ فیلسوف و روانپزشک اهل سوئیس گربه در خواب نشانی از جنسیت زنانه و بدشانسی است. گربه می تواند نشان از خیانت اطرافیان باشد. البته بیشتر معبران غربی خواب گربه را به دوست خطرناک و غیرقابل اعتماد تعبیر کرده اند. در کل، حیوانات در خواب نماد و سمبل غرایز و احساسات درونی ما هستند.

تعبیر دیدن گربه در خواب

خبرنگاران| بسکمک از اوقات پیش می آید که در کوچه و خیابان با یک یا دسته ای از گربه ها روبرو می شویم و یا گربه ای را به عنوان حیوان خانگی نگهداری می کنیم. همین امر سبب دیدن رویای گربه در خواب می شود و هنگامی که بیدار می شوید به دنبال تعبیر آن هستید. گربه ها در رنگ ها و حالات مختلف تعابیری متفاوت باهم دارند که در این گزارش می توانید تعبیر رویای خود را بیابید.

به گزارش خبرنگاران، معمولا نماد گربه روی کتاب های قدیمی، دیوار های هنری ومعماری های هنری وجود دارد و در هرکدام از آن ها معنایی متفاوت نهفته است. برخی از گربه ها نماد خوشبختی و اقبال نیک هستند، اما برخی اوقات نیز برای برخی از افراد نماد بدبختی و شوم را دارندو با این وجود خواب هر فرد با فردی دیگر متفاوت است و با دیدن تعبیر خواب خود می توانند نماد نیک و شوم رویایشان را پیدا کنند.

به گفته کارل گوستاو یونگ فیلسوف و روانپزشک اهل سوئیس گربه در خواب نشانی از جنسیت زنانه و بدشانسی است. گربه می تواند نشان از خیانت اطرافیان باشد. البته بیشتر معبران غربی خواب گربه را به دوست خطرناک و غیرقابل اعتماد تعبیر کرده اند. در کل، حیوانات در خواب نماد و سمبل غرایز و احساسات درونی ما هستند.

تعبیر خواب یعنی معنادهی و معنایابی برای رویاهایی که در عالم خواب دیده می شوند. فارغ از مناقشه های بسکمک که در این خصوص وجود دارد و اینکه برخی به تعبیر خواب باور دارند و برخی ندارند؛ این گزارش بر آنست تا تفاسیر و تعابیری که در روایات و علم روانشناسی از دیدن گربه در خواب آمده را جمع بندی کند.

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق (ع)

ﺩﻳﺪﻥ ﮔﺮﺑﻪ ﺑﺮ ﭘﻨﺞ ﻭﺟﻪ ﺍﺳﺖ. ﺍﻭﻝ: ﺩﺯﺩ، ﺩﻭﻡ: ﻋﻤﺎﺭ (ﺳﺨﻦ ﭼﻴﻦ)، ﺳﻮﻡ: ﺑﻴﻤﺎﺭی، ﭼﻬﺎﺭﻡ: زنی ﻣﺸﻔﻘﻪ (ﺯﻧی ﺩﻟﺴﻮﺯ ﻭ. ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ)، ﭘﻨﺠﻢ: ﺟﻨﮓ ﻭ. ﺧﺼﻮﻣﺖ ﻛﺮﺩﻥ (ﺟﻨﮓ ﻭ دشمنی).

تعبیر خواب گربه از نظر روانشناسی

گربه در رویا می تواند به تمایلات شما برای شاد بودن و شاد زیستن اشاره داشته باشد. حیواناتی که در رویا مشاهده میکنیم سمبل بخشی از غرایز و امیال اولیه ما هستند که باید به شناخت و کنترل آن ها بپردازیم. برای شناخت بهتر سمبل گربه بهتر است به نقش و مفهومی که در زندگی بیداری و در فرهنگ های مختلف پذیرفته اند مراجعه کنیم. گربه ها با مفاهیمی مثل بازیگوشی، شیطنت، حسادت، و بعضا با مفاهیم پلید مرتبط میشوند. بخش زیادی از تفسیر رویای شما به احساسی که هنگام روبروه با سمبل گربه تجربه میکنید مرتبط است. گرب های که شما را کنجکاو میکند یا احساس علاقه را در شما بیدار میکند، سمبل بخشی از غرایز شماست که در این زمان شما را به کنجکاوی و بهره گیری از فراغت دعوت میکند.

گربه میتواند در نقطه مقابل احساس افسردگی ظاهر شود. شما در این زمان متمایل هستید تا برای جلوگیری از به وجود آمدن احساس افسردگی، به کار های سرگرم کننده که ذهن شما را گسترش میدهند یا شادی روانی را فراهم میآورند مشغول شوید. این رویا از شما میخواهد تا چنین حقی را برای خود قائل شوید. در این زمان، داشتن آرامش و سلامت روانی، در اولویت است. شما در حال درک این موضوع هستید که به رغم وجود مشغله ها یا ناراحتی های روزمره، همچنان میتوان فرصت هایی برای شاد زیستن و آرامش فراهم آورد.

تعبیر خواب گربه از دیدگاه استاد طباطبایی

اگر دیدی گربه را با دستان خودت کشتی نشان میدهد که با گفتار و رفتارت معشوقت را از خود برنجانی که این موجب اختلاف میشود، اگر دیدی بی هیچ دلیل گرب های در حیاط و یا حتی در اتاق های منزل شما مرده است، بیان میدارد از همسر و عشقت دور یا بی خبر خواهی ماند.

اگر ببینی گربه مرده، خونی است بیان می دارد که همسرت را طلاق دهی و یا حداقل پس از گذشت مدت زمانی در این فکر باشی! اگر ببینی تعداد زیادی از گربه های مرده را در یک مکان با هم میبینی خوب نیست و نشان میدهد از طرف عد ه ای مورد آزار و اذیت قرار میگیری که ممکن است مال و یا سرمایه ات را نیز از دست بدهی.

اگر از دور شاهد باشی که کسی یا کسانی را گرب های را میکشند بیان میدارد خبر تلخ و متاثر کنند های را دربارهی یکی از عزیزانت خواهی شنید و بهتر است فوری برای دادن صدقه اقدام نمایید.

تعبیر خواب گربه از نظر محمد بن سیرین

ﺩﻳﺪﻥ ﮔﺮﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺏ، ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﻣﺮﺩی ﻣﻔﺴﺪ ﻭ ﺩﺯﺩ ﺍﺳﺖ. ﺍﮔﺮ ﺩﻳﺪ ﮔﺮﺑﻪ ﺩﺭﺧﺎﻧﻪ ﺍﻭ ﺁﻣﺪ، ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺩﺯﺩی ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﺭﻭﺩ. ﺍﮔﺮ ﺩﻳﺪ ﮔﺮﺑﻪ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﻭ ﭼﻴﺰی ﺧﻮﺭﺩ، ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺩﺯﺩ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﭼﻴﺰی ﺑﺪﺯﺩﺩ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﮔﺮﺑﻪ ﺭﺍ ﺑﻜﺸﺖ، ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺩﺯﺩﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻜﺸﺪ ﻭ ﻗﻬﺮ ﻛﻨﺪ.

ﺍﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮔﺮﺑﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﻫﺎی ﻣﺎ ﻣﺮﺩی ﺍﺳﺖ ﺩﺯﺩ ﻭ ﻣﻔﺴﺪ خصالی ﮐﻪ ﺩﺭﺳﺖ ﺍﺳﺖ، ﺯﻳﺮﺍ ﮔﺮﺑﻪ نمیتوانید، ﻳﮏ ﻣﺮﺩ ﺭﺍ ﻣﺠﺴﻢ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺍﺭﺍی ﺻﻔﺎﺗی ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻧﺎﻥ میﺗﻮﺍﻥ ﺳﺮﺍﻍ ﮐﺮﺩ. ﮔﺮﺑﻪ حیوانی ﺍﺳﺖ ﺁﺭﺍﻡ ﻭ اهلی ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﮐﻪ ﻗﺪﺭﺕ ﺧﻮﭘﺬﻳﺮی ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺩﺍﺭﺩ. ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺭﺍ میﺷﻨﺎﺳﺪ ﻭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﺍﻭ ﻟﻮﺱ میﮐﻨﺪ.

ﺣﺲ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭی ﺍﻭ ﺿﻌﻴﻒ ﺍﺳﺖ، ولی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﻋﺸﻖ میﻭﺭﺯﺩ ﻭ دیده شده ﮐﻪ ﺑﺮﺍی ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺟﺎﻥ ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ افکنده ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻭ زیباییﺧﻮﺩ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺍﺳﺖ ﻭ خیلی ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺑﺪﻥ ﺍﺳﺘﻨﺜﺎ ﺩﺭ ﺯﻥ دیده میﺷﻮﺩ ﻟﺬﺍ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ ﺍﺯ ﻣﻌﺒﺮﺍﻥ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻣﻌﺒﺮﺍﻥ غربی ﮔﺮﺑﻪ ﺭﺍ ﺯﻥ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﻧﻪ ﻫﻤﺴﺮ. ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ ﺯﻥ، ﺟﻨﺲ ﺯﻥ ﺍﺳﺖ ﻧﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﮐﻪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﮔﺬﺍﺷﺖ.

ﭘﺲ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﮔﺮﺑﻪ ﺍی ﻗﺸﻨﮓ ﻭ ﺑﺮﺍﻕ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺩﺍﺭﺩ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﺯﻧی ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ زندگی ﺷﻤﺎ ﭘﻴﺪﺍ میﺷﻮﺩ ﻳﺎ ﺳﺮ ﺭﺍﻫﺘﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ میﮔﻴﺮﺩ. ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﮔﺮﺑﻪ زنی ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺯﺩی ﺭﻝ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﮐﺎﺭ ﺑﺮﺍی ﺍﻭ ﻋﺎﺩﺕ شده ﺍﺳﺖ.ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻴﻨﻴﺪ ﮔﺮﺑﻪ ﺍی ﺩﺍﺭﻳﺪ، زنی ﮐﻪ ﺩﺳﺘﺶ ﮔﺞ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ زندگی ﺷﻤﺎ ﻧﻘﺶ میﮔﻴﺮﺩ.

ﺍﮔﺮ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﮔﺮﺑﻪ جایی ﺟﻤﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﻨﺪ ﺯﻥ دزاره ﺷﻤﺎ ﺣﺮﻑ میﺯﻧﻨﺪ ﻭ ﺗﺼﻤﻴﻢ میﮔﻴﺮﻧﺪ ﻭ ﻏﻴﺒﺖ میﮐﻨﻨﺪ. ﺍﮔﺮ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﮔﺮﺑﻪ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻴﺰی ربوده ﻭ دارایی ﺷﻤﺎ ﺗﻌﺪی ﻭ ﺗﺠﺎﻭﺯ میﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﺘﻌﺪی ﻭ ﻣﺘﺠﺎﻭﺯ ﻳﮏ ﺯﻥ ﺍﺳﺖ. ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻴﻨﻴﺪ ﮔﺮﺑﻪای ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﻐﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻳﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻴﻨﻪ ﺧﻮﺩ میﻓﺸﺎﺭﻳﺪ زنی ﻓﺮﻳﺒﮑﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ میﻓﺮﻳﺒﺪ، اما ﺍﮔﺮ ﮔﺮﺑﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻭﺵ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ زنی ﻣﺤﻴﻞ ﺑﺮﺷﻤﺎ ﻣﺴﻠﻂ میﺷﻮﺩ.

ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻴﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺮﺑﻪ ﻏﺬﺍ میﺩﻫﻴﺪ ﭘﻮﻝ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﻳﮏ ﺯﻥ ﺩﺭﻭﻏﮕﻮ ﻓﺮﻳﺒﮑﺎﺭ ﺧﺮﺝ میﮐﻨﻴﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻳﮏ ﮔﺮﺑﻪ میﺩﻭﻳﺪ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ زنی ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻴﺼﺎﻝ ﻭﺍ میﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺳﺮ ﮔﺮﺩﺍﻥ میﮐﻨﺪ. ﺍﮔﺮ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﮔﺮﺑﻪ ﺍی ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻮﺵ ﮔﺮﻓﺘﻪ زنی ﺑﺮﺍی ﺷﻤﺎ ﺣﺴﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ میﺩﻫﺪ ﺍﻣﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻨﻴﺪ، ﮐﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺻﺪﺍﻗﺖ ﻧﺪﺍﺭﺩ.

اگر خواب ببینید گرب های را نمیتوانید از خود دور کنید، نشانه بدبختی است. اگر خواب ببینید گرب های به شما حمله ورمی شود، دلالت بر آن دارد که دشمنان میکوشند به اعتبار شما خدشه وارد کنند و ثروت شما را از چنگتان دربیاورند. اگر خواب ببینید گرب های را از خود میرانید، دلالت بر آن دارد که بر موانع بزرگی غلبه خواهید کرد و ثروتمند و مشهور میشوید.

اگر در خواب گرب های لاغر و کثیف ببینید، دلالت بر آن دارد که خبر هایی بد خواهید شنید، و دوستی در آستانه مرگ قرار میگیرد، اما اگر خواب ببینید گربه لاغر و کثیف را از خود میرانید، نشانه آن است که بعد از بیماری طولانی دوست شما معالجه میشود. شنیدن صدای گربه در خواب، نشانه لطمه خوردن از دوستی ریاکار است.

اگر خواب ببینید گربه ای به شما چنگ میزند، دلالت بر آن دارد که دشمن، ثروتی که شما روز ها برای بدست آرودنش وقت صرف کرده اید، از چنگ شما بیرون میآورد. اگر دختری خواب ببیند بچه گربه ای بغل کرده است، نشانه آن است که دیگران به او خیانت میکنند.

خواب گربه مفید و تمیز، نشانه زیان مالی است.

اگر تاجری در خواب گربه ببیند، نشانه آن است که باید در تجارت تلاش بیشتری به خرج بدهد. رقبای او میخواهند معیار های معاملاتی او را در هم بریزند. دیدن گربه و مار در حالتی محبت آمیز، در خواب، نشانه آغاز دعوا و کشمش است.

اگر بعد از صبح در خواب خودت گربه ببینی یعنی شش روز بیمار میشوی. همچنین اگر ببینی گربه را کشته و پوستش را کند های یعنی مال دزدی را میگیری. اگر ببینی گوشت گربه میخوری، یعنی از طریق مسافرت دوری، مال و اموال به دست میآوری. اگر ببینی لباسی از پوست گربه پوشیدهای، یعنی با زنی زیبا، ولی دزد و ناامانتدار ازدواج میکنی. اگر ببینی گربه بانگ و فریاد میکند، تعبیرش این است که احتمال دارد مورد سرقت دزد قرار بگیری.

گربه در رویای مردان: احتمالا به زن یا جنس ماده اشاره دارد، جنبه شهودی طبیعت مردان، شهود و احساس خطرات ناشناخته، حسادت، خشم و انتقام جویی در رابطه، مادر شخص رویابین، استقلال، دزدی، باروری، در برخی رویاهادیدن گربه سیاه قطعا نشان دهنده ترس از شنیدن خبر های بد و یا ترس به طور کلی است.

دیدن گربه خوابیده یا گربه در حال خرخر در خواب

گربه ها معمولا حیوانات چندان فعالی نیستند و در دنیای واقعی اغلب در حال خوابیدن یا دراز کشیدن و لم دادن هستند. به همین دلیل دیدن گربه خوابیده در خواب تجرب های غیرعادی به شمار نمیرود.

این خواب نشان دهنده آن است که شما در دوران بسیار مثبت و سازند های از زندگی خود به سر میبرید و در این مرحله از زندگی احساس آرامش و راضیی را تجربه میکنید.

دیدن خواب گرب های که در کنارتان یا در دامن شما خوابیده است نشان های بسیار مثبت و مبارک است. تعبیر این خواب آن است که شما بسیار راضی و شاد هستید و در زندگی یا خانواده خود تصمیمات بسیار خوبی میگیرید. شاید شما از مرحل های سخت و طاقت فرسا عبور کرده اید و اکنون این مرحله را پشت سر گذاشته اید و در نهایت احساس آرامش درونی را تجربه میکنید.

دیدن گربه ای که دوست دارد نوازش شود در خواب

گربه ها معمولا این کار را در دنیای واقعی انجام میدهند و به همین دلیل این خواب نیز خوابی بسیار رایج و متداول است. گربه دور و بر پا های صاحبش میپلکد و عشق و توجه را از او طلب میکند. تعبیر این خواب بسیار مثبت و مبارک است، زیرا نشان دهنده شما و افراد پیرامون تان است.

دیدن چنین خوابی احتمالا نشان دهنده آن است که شما به دیگران وفاداری و عشق خودتان را میدهید و آن ها به همین دلیل قدردان شما هستند. آن ها در شما یک دوست، شریک یا یک خویشاوند مهربان و خیرخواه را میبینند و گربه در خواب نشان دهنده این افراد و نیاز آن ها به شما و حضور شما در زندگی شان است.

دیدن گربه عصبانی و پرخاشگر و گربه درحال فرار

از نظر ما معمولا گربه ها موجوداتی تهاجمی و پرخاشگر نیستند. آن ها معمولا در حال خوابیدن و استراحت کردن هستند یا اگر آن ها را بترسانیم از ما فرار میکنند. اما دیدن گرب های پرخاشگر و عصبانی در خواب- بر خلاف مثال های بالا- دربردارنده تعبیری منفی است.

تعبیر این خواب معمولا آن است که شما در زندگی واقعی خود با تجربه هایی منفی و ناخوشایند روبرو خواهید شد. اگر در خواب ببینید که گرب های میخواهد به شما حمله کند و شما را زخمی کند، شاید دیداری غیرمحبت آمیز و خصومت آمیز را با کسی تجربه میکنید یا با کسی رابطه بد و ناخوشایندی خواهید داشت.

این خواب نشان دهنده جنگ و نزاع ناشی از سوءتفاهم و تعامل نادرست است. حتی ممکن است گفتار یا رفتار فردی به شما آسیب رسانده و احساس اندوه و زخم خوردگی را در شما باقی بگذارد. اگر گرب های که در خواب میبینید با احتیاط دور و اطراف شما پرسه میزند و به شما اعتماد نمیکند، تعبیر آن است که درجه و میزان منفی گرایی پیرامون شما تشدید خواهد شد.

اگر در خواب ببینید که گربه بر جایی از بدن شما خراشی انداخته است، نشان دهنده آن است که در واقعیت از جانب یکی از نزدیکان خود مثل همسر یا شریک عاطفی تان احساس خستگی و رنجوری عاطفی را تجربه خواهید کرد.

خواب گربه در حال فرار تجربه ای جالب و شگفت انگیز است. قطعا این خواب نمایانگر چیزی ناخوشایند نیست و معمولا نشان دهنده آن است که در جایگاه فعلی خود در زندگی گیر افتاده اید و لازم است که بند ها را گسسته و خود را از تمام چیز هایی که شما را در بند کشیده است دور کنید.

این خواب به این معنی است که شما در موقعیت شغلی خود، در رابطه عاطفی تان یا در هر حوزه دیگری از زندگی بیش از اندازه احساس محدودیت میکنید و نیاز دارید که خود را در این حوزه رها و مستقل سازید. اگرچه گربه ها ظاهرا موجوداتی وابسته به ما به نظر میرسند، اما در واقع آن ها موجوداتی به شدت مستقل و متکی به خودشان هستند.

گربه ها قادر هستند روی پای خودشان بایستند، به تنهایی زندگی کنند و از هر طعم های که شکار میکنند خودشان را سیر کنند. گربه ها حیواناتی درنده و شکارچی هستند و این به آن معنا است که گربه ها در زنجیره غذایی در رتبه بالاتری قرار دارند و حیواناتی بسیار توانمند هستند. به همین دلیل است که وقتی در زندگی واقعی خود احساس گرفتار شدن میکنید و آماده هستید که به تنهایی به درون دنیای دیگری شیرجه بزنید، خواب گرب های در حال فرار را میبینید.

در رابطه با زندگی عاشقانه نیز شاید احساس میکنید که باید رابطه عاطفی فعلی خود را ترک کنید و این رابطه انتظارات و توقعات شما را برآورده نمیسازد. گربه در حال فرار همچنین نشان دهنده نیاز به روبرو شدن و مقاومت کردن در برابر گروهی از افراد است. این افراد در تلاش هستند تا محدودیت هایی را در رفتار شما اعمال کنند یا در نظر دارند تا شما را مجبور به انجام کاری کنند که خوشایند و مطلوب شما نیست.

تعبیر این خواب انقلابی علیه هر نوع سرکوب و احساسی ناخوشایند است که شما آن را در دنیای واقعی تجربه میکنید و به این شکل در خواب شما پدیدار میشود.

دیدن گربه بیمار یا مسموم شده یا گربه مرده در خواب

این خواب نمایان گر احساسات ناخوشایند شما نسبت به یکی از نزدیکان یا آشنایان تان است. تعبیر این خواب آن است که شما در برابر احساسات آن فرد احساس ناامنی میکنید و نسبت به رفتار او مشکوک هستید. البته باید در نظر بگیرید که این تعبیر هیچ کاربردی در روابط عاطفی شما ندارد.

بعلاوه این خواب میتواند نمادی از احساسات شما نسبت به یکی از اعضاء خانواده یا یکی از نزدیکان تان باشد. شاید احساس میکنید که فردی آنطور که باید رفتار نمیکند و به شما احترام کافی نمیگذارد. همچنین دیدن گربه بیمار یا مسموم شده در خواب میتواند انعکاسی از آگاهی و فهم شما از این موضوع باشد که شما با آگاهی از اینکه کار نادرستی انجام داده اید احساس گناه میکنید.

آگاهی ما چیزی است که هیچ راه فراری از آن وجود ندارد و به همین دلیل تجربه خواب تعقیب شدن توسط آگاهی خودمان معمولا تجرب های غیرعادی به شمار نمیرود.

گربه مرده در خواب نمادی از یک رابطه از بین رفته و تاریخ گذشته در عالم واقعیت است. شاید به تازگی از یک رابطه ناخوشایند خارج شده اید یا شاید به تازگی تجربه طلاق را از سر گذرانده اید. احساساتی که معمولا در چنین موقعیت هایی تجربه میکنیم برای روح ما بسیار سنگین و آزاردهنده هستند و دیده شدن آن ها در قالب مرگ در خواب تجرب های غیرمعمول به شمار نمیرود.

گربه مرده در خواب همچنین نشان دهنده رویدادی ناخوشایند و غیرسازنده است که قبلا در زندگی شما رخ داده است. شاید ماجرای ناخوشایندی در خانواده یا در زندگی یکی از نزدیکان تان احساس ناخوشایندی را در شما به وجود آورده است. بطور کلی، مرگ گربه در خواب نشان دهنده اندوه عمیق و سنگینی روح شما است که اخیرا در نتیجه بدشانسی بزرگی آن را تجربه کرده اید.

دیدن گربه ای در معرض خطر در خواب

اگر در خواب گرب های را ببینید که در معرض خطر قرار گرفته است و شما باید آن را نجات بدهید، نشان دهنده آن است که شما باید دوباره احساس قدرت و کنترل خود بر زندگی را به دست آورید. حتی اگر هدف اصلی شما در زندگی کمک به سایر موجودات و مخلوقات با هدف فراهم کردن امکان زندگی کردن آن ها است، باید بدانید که بدون شک کمک به دیگران موجب میشود که فرد کمک کننده احساس قدرتمند بودن را تجربه کند و همچنین احساس کند کاری انجام داده که قبلا خود را قادر به انجام آن نمیدانسته است.

دیدن گربه سیاه و گربه سفید در خواب

گربه سیاه به ویژه برای افراد خرافاتی معمولا نماد چیزی ناخوشایند است. گربه سیاه اغلب با سحر و جادوی سیاه در ارتباط است و نشان دهنده این است که فرد خواب بیننده در زندگی خود نمیتواند استقلال و رهایی کافی داشته باشد. گربه سیاه به هیچ وجه تفاوتی با سایر گربه ها ندارد، اما از آنجایی که از زمان های دور تحت تاثیر خرافه و باور های غلط قرار گرفته است، برخی افراد آن را نمادی شوم و نحس در خواب میدانند.

دیدن گربه سیاه در خواب نشان دهنده ترس و واهمه شما در پیروی از شهود و ندای درونی تان در زندگی واقعی است. تعبیر این خواب آن است که شما باید بیشتر از همیشه به خودتان متکی بوده، خود را از دیگران بی نیاز کنید و خودتان را بیشتر باور داشته باشید. پس اگر گربه سیاهی را در خواب دیدید، نگران نباشید و سعی کنید تا در موقعیت های خاص زندگی بیشتر به ندای درونی خودتان و کمتر به حرف دیگران گوش فرا دهید.

به این ترتیب، اگر گربه سیاه نشانه بدی نیست آیا گربه سفید در خواب میتواند نشانه بدی باشد؟ پاسخ این سوال تا حدودی مثبت است. دیدن گربه سفید در خواب نشان دهنده برخی از مشکلاتی است که در آیند های نزدیک با آن ها روبرو خواهید شد. این خواب نشان دهنده آن است که کسی یا چیزی به شما آسیبی میرساند و این شرایط برای شما چندان راحت و آسان نخواهد بود.

منبع: فرادید
انتشار: 7 اسفند 1399 بروزرسانی: 7 اسفند 1399 گردآورنده: malaysianet65.ir شناسه مطلب: 651

به "تعبیر دیدن گربه در خواب" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر دیدن گربه در خواب"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید